Eetilised põhimõtted

Teenuse pakkumisel lähtub Aliede kvaliteedi tagamisest igal tasandil. See tähendab lepinguga võetud kohustuste täitmist Aliede meeskonnas olevate spetsialistide kaudu, kes on erialaselt heade teadmistega, kes on omas valdkonnas eksperdid ehk erialast tööd teinud vähemalt viis aastat, ning kes oma töös lähtuvad ühistest eetilistest põhimõtetest:

 • AUSTUS
  • Eesti Vabariigi Põhiseaduse austamine.
  • Iga inimese isikupära austamine – eelarvamustevaba, empaatiline ja kõiki inimesi austav suhtumine, sõltumata inimese päritolust, tervisest, haridusest, vanusest, soost ja soolisest orientatsioonist, rahvusest ja rassist, religioonist, parteilisusest, jõukusest, positsioonist ühiskonnas jmt.
 • PÄDEVUS
  • Erialaselt nõutava kvalifikatsiooni eest vastutamine ja selle hoidmiseks ning klientide eripäraga arvestamiseks enda regulaarselt täiendamine.
  • Erimeelsuste korral konstruktiivselt ja lahenduskeskselt tegutsemine ning oma tegevuse või tegevusetusega täiendava kahju tekkimis vältimine.
 • VASTUTUS
  • Rolliselgus kliendiga suheldes ja omavahel kokku lepitud konfidentsiaalsuse tagamine, vajadusel täiendava abi korraldamine.
  • Spetsialistina kvalifikatsiooni hoidmiseks isikliku psühhohügieeni tagamine ning regulaarne enesetäiendamine.
 • AUSUS
  • Erialase hinnangu konkreetselt ja arusaadavalt sõnastamine, tehes seda viisil, mis ei kahjusta klienti.
  • Aliede spetsialistina avalikult sõna võttes lähtumine kokreetsest kokkuleppest, konfidentsiaalsusnõuetest ja selgest rollikuuluvusest.